Компания Дерони притежава три производствени предприятия, разположени в градовете Стара Загора и Хасково. Новопостроени и модерно оборудвани с 14 автоматизирани производствени линии. Голяма част от технологичните процеси са роботизирани.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАБРИКА СТАРА ЗАГОРА

3 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАБРИКИ НА ОБЩА ПЛОЩ ОТ 72 000 m2

14 АВТОМАТИЗИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

РОБОТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ 6 500 m2 / 30 500 m3

8600 ПАЛЕТОМЕСТА

ХЛАДИЛНИ ЗОНИ 5250m³

ЗАМРАЗЕНИ СУРОВИНИ 1750т

Първата фабрика в Стара Загора е създадена през 1996 година. Намира се в изключително красив район близо до бистрите води на река Съзлийка. Фабриката е разположена на площ от 15 000 кв. м и е специализирана в производството на сезонни продукти и продукти, възпроизвеждащи домашното производство.

 

Новопостроената фабрика в Стара Загора е оборудвана с модерни технологични линии за производство на качествени хранителни продукти. Фабриката разполага с голяма складова база и осем шоково-замразяващи камери. Разположена е на площ от 31 000 кв. м.

 

Фабриката в Хасково е основана през 1999 година. Разположена е на площ от 26 000 кв. м. Специализирана е в производството на различни консервирани храни.

 

Автоматизирани линии за производство. Трите фабрики на Дерони са сертифицирани по всички необходими европейски стандарти. Дерони притежава сертификати по: ISO 9001 : 2015 – Система за управление на качеството; ISO 22 000 : 2005 - Система за управление на качеството и безопасността на храните; IFS сертификат – Международен сертификат за храни.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

"ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРА" ООД като преработвателно предприятие на земеделска продукция получи финансова помощ по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) които са особено засегнати от кризата предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по подадено заявление за плащане № 24/21/3/32803/3/01 от 19.01.2021 г.

 

Заявена финансова помощ: 113 670.00 лева

Изплатена финансова помощ: 25 655.40 лева

Дата на изплащане: 21.01.2021 г.

 

Цели:

- гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства;

- осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти;

- запазване здравето на заетите в селското стопанство;

 

Резултати:

- Частично преодоляване на последствията от кризата предизвикана от COVID-19

ОБЯВА

от

"ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРА" ООД, ЕИК 833178872

гр. Стара Загора, п.к.6010, местност "МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ",

Консервна фабрика "ДЕРОНИ"

 

съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС

 

УВЕДОВЯВАМЕ

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

 

1) Водовземане от подземни води чрез един съществуващ тръбен кладенец (ТК-2„Дерони - Пряпорец”) за цел, съгласно Закона за водите (ЗВ), “Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им” в консервна фабрика „ДЕРОНИ“, собственост на „ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРА”ООД – Стара Загора.

 

 

Датата на публикуване на обявата: 31.03.2022г.

© 2016 - 2021 Deroni Ltd. All Rights Reserved.

Дерони ООД

България, Хасково, бул. Съединение 86

тел.: +359 (38) 661 167